Vertrouwenspersoon

Als er een klacht is over de gang van zaken met betrekking tot een leerling op school, kan dit het beste gemeld worden aan de groepsleerkracht van die leerling. Als de leerkracht en ouder(s) er in overleg niet uitkomen, dan vindt er een gesprek plaats met de desbetreffende ouder(s), de leerkracht en de directie. Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt kan men zich, bij voorkeur via een van de contactpersonen van de school wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 

 

 

Met een vertrouwenspersoon kunt u bijvoorbeeld spreken over de voor- en nadelen van de verschillende (re)acties. Hoe u ze kunt bereiken staat op de website van de school, onder de tab 'ouders'. De complete en formele klachtenregeling van het bestuur ligt ter inzage op onze school.

Het bestuur van de school is aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De secretariële ondersteuning van deze commissie is ondergebracht bij een onafhankelijke rechtspersoon Stichting Onderwijsgeschillen. Daar kunt u, als u er met de school helemaal niet meer uitkomst, een formele klacht neerleggen. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie ander beslist. U kunt daarvoor gebruik maken van de volgende gegevens:

Stichting Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

(030) 2809590

Website : https://www.onderwijsgeschillen.nl/