Medezeggenschapsraad

De inspraak van de ouders  is geregeld via de Medezeggenschapsraad. De MR leden van de Kennemerpoort worden, volgens een landelijk vastgesteld reglement, gekozen en benoemd voor de periode van twee jaar. De MR bestaat uit een oudergeleding (vijf ouders) en een personeelsgeleding (vijf leerkrachten). De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap. Over tal van zaken hebben beide geledingen advies- en / of instemmingsrecht. Niet alleen heeft de MR deze rechten voor het beleid van de school, maar zij kan ook aan het Schoolbestuur adviseren. De vergaderingen zijn openbaar en data ervan worden in de nieuwsbrieven vermeld. Meer informatie over de MR vindt u op onze website.

De directeur is adviseur van de MR en kan gevraagd worden om toelichting te geven over bepaalde zaken en vertegenwoordigt dan het bestuur. Indien de MR dit wenst, kan zij middels een schriftelijk verzoek overleg aanvragen met het schoolbestuur.De directeur kan dus geen lid zijn van de MR.  Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse scholen van Ronduit georganiseerd in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarin hebben zitting: afgevaardigden van de Medezeggenschapsraden van alle scholen van Ronduit in Alkmaar.De GMR vergadert circa 8 keer per jaar.

MR Leden 2023-2024

e-mailadres  MR secretariaat:  mrdekennemerpoort@ronduitonderwijs.nl  

Leden:

Ouders                                            Personeel                        

Maarten Catney

Voorzitter     

Moniek van Linden   

Secretaris

Nick Renooij

Lid      

Ab van Beek

Lid

Mirte van Lingen

Lid

Sylvia Brouwer

Lid

Judith Bootsman   

Lid

Inge Keijsper

Lid

Jelger Bisschop 

Lid

Lucila Avila Jensen

Lid

 

 

Joke Pannekeet, directeur

Adviserend lid

 

 

Maaike Swart-Troost, adjunct      

Adviserend lid

 

De MR vergadert op de volgende data:

Data Locatie

02-10-2023

Hofdijkstraat

06-11-2023

Lindenlaan

15-01-2024

Hofdijkstraat

26-02-2024   

Lindenlaan

08-04-2024 

Hofdijkstraat

10-06-2024

Lindenlaan