Cultuurbeleid Kennemerpoort

 

Vanaf het schooljaar 2005-2006 heeft de Kennemerpoort gebruik kunnen maken van de regeling ‘versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’. In de afgelopen jaren is er voor het cultuuronderwijs een geoormerkt geldbedrag beschikbaar vanuit ons bestuur.
Voorwaarde voor deze subsidie was het maken van een cultuurbeleidsplan, een beschrijving van de visie van de school.
Dit beleidsplan omvat de volgende punten: 
•    Wat is onze visie?
•    Wat willen we doen? 
•    Hoe pakken we dat aan?
•    Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Dit plan is in juni 2019 aan de praktische, actuele situatie aangepast.

Wat is onze visie op cultuur?

Kinderen leren zich gaandeweg open te stellen voor wat zich aan kunst, media en cultureel erfgoed voordoet.
Wat betekent dit voor de kinderen?
Tijdens hun basisschoolperiode komen kinderen in aanraking met verschillende uitingen van kunst en cultuur, in de eigen omgeving of via de media.
Door in aanraking te komen met verschillende verschijningsvormen van kunst leren kinderen dat er verschillende uitingsvormen zijn; dat indrukken, ervaringen en emoties op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven.
Eigen ervaring en beleving geven betekenis aan activiteiten. De maker van een kunstwerk/vorm geeft zijn/haar visie op of beleving van de werkelijkheid weer. De kijker (of luisteraar) is vrij om zelf een eigen betekenis aan hetgeen hij/zij waarneemt (of hoort) te geven.
Het vermogen om na te kunnen denken over eigen of andermans activiteiten, verleden en producten stimuleert het bedenken en formuleren van strategie en bedoeling.

Wat willen we?
We willen een doorgaande lijn voor cultuureducatie voor de hele basisschoolperiode.
We hebben culturele activiteiten verdeeld in de volgende items:

•    1     Cultureel erfgoed 
•    2     Theater
•    3     Dans 
•    4     Muziek
•    5     Beeldende vorming (en Kunst in school)
•    6     Poëzie en literatuur.

Per jaar krijgen 1 à 2 items schoolbreed extra aandacht, deze items worden jaren vooruit gepland. 
Daarbij ligt het accent op kijken naar en zelf doen, de items worden zo extra uitgediept.
Er wordt extra geld gebudgetteerd voor cultuureducatie, dit is mogelijk door de rijksregeling ‘versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’ en de bijdrage van de ouderraad bij elkaar op te tellen. Stichting Ronduit heeft een aantal jaren geleden op ons verzoek de cultuurgelden binnen het Lumpsum gelabeld. Zo verdwijnt het cultuurgeld niet in de grote pot, maar blijft helder op welk bedrag voor cultuur in het basisonderwijs recht heeft.
Uiteindelijk zal zo een cyclus ontstaan, waarin kinderen in hun basisschoolperiode met alle facetten van cultuur kennismaken.
Het cultuuronderwijs is een taak van de werkgroep Cultuur, bestaande uit leerkrachten van de verschillende locaties en bouwen, aangestuurd door de ICC (interne cultuurcoördinator) 

Hoe pakken we het aan?

We maken gebruik van het aanbod van CultuurPrimair / Artiance , waarom:
•    Omdat we dan gebruik kunnen maken van de expertise van professionals op gebied van cultuureducatie.
•    CultuurPrimair sluit aan bij onze wens: cultuur “beleven en doen”.
•    Een meerjarenplanning en een duidelijke financiering.
•    Garantie voor een doorgaande lijn door een breed aanbod.
•    De school kan met ondersteuning een eigen koers kiezen.
•    De leerling staat centraal.

Cultuureducatie volgens CultuurPrimair:
•    Verhalen leren vertellen met kunstzinnige middelen.
•    Verhalen van kunstwerken leren verstaan.
•    Verhalen in de sporen van je eigen verleden leren kennen.
•    Verhalen in de sporen van het verleden van anderen leren kennen.

Deze visie/opzet sluit aan bij de Kennemerpoort: 
•    Ik en Zij, Toen en Later, Zien/luisteren en Doen.

Cultureel erfgoed;

De twee schoolgebouwen van de Kennemerpoort  staan dicht bij de binnenstad. Voor de school is het heel eenvoudig die plaatsen te bezoeken die horen bij de geschiedenis van de (oude) stad Alkmaar. We hebben per leerjaar cultuurhistorische erfgoedlessen/excursies op gezet. 


Groep 1/2:  Bezoek aan de Hout en de Kinderboerderij in de Hout.  
Groep 3       Bezoek aan de Kaasmarkt en Waaggebouw        
Groep 4       Rondvaarttocht door de Alkmaarse grachten en Singel    
Groep 5       Bezoek aan het Kaasmuseum    
Groep 6       Bezoek aan de Schutterszaal in het Stedelijk museum of        
                      een bezoek aan de korenmolen het Rode Hert of de poldermolen de Geestmolen.   
Groep 7       Archeologisch Museum aan de Bergerweg of een stadswandeling (met gids of boekje)
Groep 8       Bezoek aan de Grote Kerk met Gids.                 


Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Bureau CP stelt per jaar een gevarieerd programma cultuureducatie samen.

In mei/juni wordt het aanbod van CultuurPrimair via de site van Artiance de CultuurPrimairgids on line aangeboden. 
Dit wordt gemeld aan het team, zodat ook teamleden een indruk kunnen krijgen van het aanbod. Per bouw ( gr 1/2, gr. 3 t/m 5, gr. 6 t/m 8) wordt een keuze gemaakt van de activiteiten voor het daarop volgende schooljaar. Uitgangspunt is 10 euro per kind per schooljaar, aangevuld met het bedrag dat de ouderraad ter beschikking stelt. Een ander bedrag altijd in overleg met de ICC en directie. 
Specifieke wensen van de school voor het navolgend schooljaar kunnen worden neergelegd bij Bureau CP.

De keuze wordt voor een afgesproken datum doorgegeven aan de ICC, die doet de officiële aanvraag en regelt de invoer van de gegevens van het komend schooljaar op MIJN Cultuur Primair. 

Jaarlijks geeft de ouderraad van de Kennemerpoort een bedrag van € 6,- per leerling voor een extra culturele activiteit die past bij het thema van het jaar. Van dit bedrag is € 2,- gereserveerd voor de cultuurhistorische erfgoedlessen.

De bovenbouwgroepen bezoeken met de Museumpleinbus de 3 grote musea in Amsterdam; het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het van Goghmuseum.

Als er in de loop van het schooljaar een aantrekkelijk cultuuraanbod is, wordt dit besproken met de cultuurwerkgroep, ICC en directie.

 

Kinderen halen het beste uit zichzelf op De Kennemerpoort